نظام پیشنهادهای سازمانی سپهـر

نظام پیشنهادهای سازمانی سپهـر

امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روش های مدیریت در دنیاست، و کارآمدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادهای سازمانی است.

هدف از طراحی نظام پیشنهادها به طور کلی زمینه سازی برای تحقق مشارکت کارکنان در محیط های کاری، ارتقای بهره وری دستگاه، بهینه سازی و تامین رضایت کارکنان، مراجعه کنندگان و مشتریان است. چنانچه بخواهیم تصویری روشن تر از نیات و ماموریت های نظام پیشنهادها ارایه نماییم موارد ذیل قابل ذكر می باشد. 

ویژگی های نظام پیشنهادهای سازمانی سپهـر

  • فراهم نمودن شرایط و امكانات لازم به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص وكارآمد 
  • ارتقاء آگاهی مدیران میانی و ارشد درخصوص كار وگرایش های كاركنان
  • شناسایی قابلیت های ویژه و توانایی کارکنان و ارائه بازخوردهای لازم درخصوص كار و گرایش های آنان
  • توسعه توانایی های فردی و ایجاد خلاقیت دركاركنان ازطریق ارج نهادن به پیشنهادهای منطقی آنان
  • ارتقاء كمی وكیفی فعالیت های کارکنان، كاهش هزینه ها، بهبود روندهای عملیاتی، سیستم ها و نظایر آن
  • ارتقاء سطح كارایی كاركنان و همسوسازی اهداف فرد و ارگان از طریق فراهم نمودن منافع مشترك مادی، معنوی و تقویت روحیه مشاركت، همكاری وكارگروهی
  • افزایش نقش، احساس هویت، رضایت، وفاداری، همبستگی و تعلق در كاركنان و احساس مسئولیت درحل مسائل
  • تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در بكارگیری نیروی ابداع و ابتكار كاركنان
  • عنایت به كرامت انسانی و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه، تفكر و تعقل آنان به منظور ایجاد بستر مناسب جهت مشاركت كلیه كاركنان بعنوان منابع مدیریت
  • دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای مشتریان و بررسی آن ها در کمیته های مربوطه به منظور جلب رضایت مشتریان
نظام پیشنهادهای سازمانی سپهـر

Social Links